Με τον όρο αξιολόγηση των μαθητών εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο οι μαθητές κατακτούν τους σκοπούς και τους στόχους, τους οποίους επιδιώκει το σχολείο. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος και η ενημέρωση διδασκόντων και διδασκομένων για την έκβαση των προσπαθειών τους.

Στο τέλος κάθε τριμήνου δίνεται Δελτίο Προόδου, στο οποίο φαίνεται η αξιολόγηση για κάθε μάθημα ξεχωριστά. Η αξιολόγηση αυτή προκύπτει από τα γραπτά διαγωνίσματα, τις μελέτες και τις εργασίες που γίνονται στην τάξη. Στο Δελτίο Προόδου αξιολογείται επίσης και η προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής στο κάθε μάθημα.

Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς υπολογίζεται ο γενικός βαθμός του μαθητή, ο οποίος αναγράφεται στο Δελτίο Προόδου.