1. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι μαθητές/τριες που φοιτούν στην 5ηή 6ητάξη του δημοτικού σχολείου, δημόσιου ή ιδιωτικού.
 2. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών ανέρχεται στους 30 μαθητές/τριες, με βάση σειρά δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 3. Για την έγκυρη συμμετοχή του κάθε μαθητή/τριας θα πρέπει να προηγηθεί η δήλωση συμμετοχής από τον γονέα/κηδεμόνα και να δοθεί υπογεγραμμένο το έντυπο συγκατάθεσης για λήψη φωτογραφιών/βιντεογράφησης στους διοργανωτές.
 4. Η ορθογραφία της κάθε λέξης είναι σύμφωνη με αυτή της Νεοελληνικής Γραμματικής που διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο.
 5. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να παρουσιαστούν στον χώρο του διαγωνισμού 30 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνισμού για τις παρουσίες και την παραλαβή του αριθμού τους.
 6. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να φοράνε την επίσημη στολή του σχολείου τους.
 7. Ο/Η κάθε διαγωνιζόμενος/η θα μπορεί να συνοδεύεται από 2 άτομα.
 8. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα κάθονται στη σκηνή σε σειρά, η οποία θα καθοριστεί από πριν. Ο αριθμός θα τους δοθεί σε καρτέλα την οποία θα πρέπει να φοράνε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
 9. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα διαγωνίζονται με τη σειρά που κάθονται στη σκηνή.
 10. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε γύρους.
 11. Στον πρώτο γύρο θα διαγωνιστούν όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες που θα κάθονται στη σκηνή. Ο κάθε επόμενος γύρος θα περιλαμβάνει μόνο τους συμμετέχοντες/ουσες που εκφώνησαν ορθά τα γράμματα της λέξης που τους δόθηκε στον προηγούμενο γύρο.
 12. Ο εκφωνητής θα ζητήσει από ένα μαθητή/μια μαθήτρια να πει ένα αριθμό από το ένα μέχρι το δέκα ώστε να καθοριστεί η πρώτη λέξη που θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η τυχαία επιλογή λέξης σε κάθε μαθητή/τρια.
 13. O εκφωνητής θα λέει τη λέξη σε κάθε διαγωνιζόμενο/η. Ο/Η διαγωνιζόμενος/η θα πρέπει να επαναλάβει τη λέξη δυνατά πριν την εκφώνηση των γραμμάτων και μετά την εκφώνηση, για να κλειδώσει την απάντησή του/της.
 14. Ο/Η διαγωνιζόμενος/η μπορεί να ζητήσει από τον εκφωνητή να επαναλάβει τη λέξη, να δώσει τον ορισμό της λέξης ή/και να τη χρησιμοποιήσει σε πρόταση. Δεν μπορεί να δοθεί εναλλακτικός ορισμός ούτε και η προέλευση της λέξης.
 15. Όταν ο/η διαγωνιζόμενος/η προφέρει τη λέξη, έχει 30 δευτερόλεπτα για την εκφώνηση των γραμμάτων. Τα 30 δευτερόλεπτα ξεκινούν όταν ο/η διαγωνιζόμενος/η προφέρει ολόκληρη τη λέξη. Ο/Η διαγωνιζόμενος/η εκφωνεί τα γράμματα της λέξης και επαναλαμβάνει ολόκληρη τη λέξη για να κλειδώσει την απάντησή του/της.

Παράδειγμα: Ο εκφωνητής δίνει τη λέξη «μέλισσα» στον/στη διαγωνιζόμενο/η. Ο/Η διαγωνιζόμενος/η μπορεί να ζητήσει ορισμό της λέξης ή/και πρόταση και να συνεχίσει λέγοντας: «μέλισσα, μ-ε-λ-ι-σ-σ-α, μέλισσα». Οι κριτές υποδεικνύουν ότι η λέξη έχει εκφωνηθεί σωστά και ο/η διαγωνιζόμενος/η κάθεται στη θέση του/της.

 1. Όταν ο/η διαγωνιζόμενος/η ξεκινήσει την εκφώνηση των γραμμάτων της λέξης, μπορεί να σταματήσει και να αρχίσει από την αρχή, εφόσον δεν έχει κλειδώσει την απάντηση του/της.
 2. Ο ρόλος του εκφωνητή είναι να προφέρει ορθά τη λέξη, να δώσει ορισμό ή/και πρόταση, εφόσον του ζητηθεί από τον/τη διαγωνιζόμενο/η. Ο ρόλος των κριτών είναι να καθορίσουν αν έχουν εκφωνηθεί ορθά τα γράμματα της λέξης από τον/τη διαγωνιζόμενο/η. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές.
 3. Εάν ο/η διαγωνιζόμενος/η προφέρει λανθασμένα τη σειρά ή τα γράμματα της λέξης, τότε αποχωρεί από τον διαγωνισμό. Επιστρέφει στη θέση του/της και αναποδογυρίζει την καρτέλα του/της ώστε να μην είναι ορατός ο αριθμός του/της. Η επόμενη λέξη που επιλέγει από το κουτί ο εκφωνητής δίνεται στον/στην επόμενο/η διαγωνιζόμενο/η.
 4. Σε περίπτωση που σε έναν γύρο κανένας/καμία από τους/τις διαγωνιζόμενους/ες δεν εκφέρει ορθά τα γράμματα της λέξης που του/της δόθηκαν, όλοι οι διαγωνιζόμενοι/ες αυτού του γύρου παραμένουν στον διαγωνισμό οπότε γυρίζουν μπροστά την καρτέλα τους ώστε να εμφανιστεί ο αριθμός τους.
 5. Στο τέλος κάθε γύρου οι διαγωνιζόμενοι/ες που έκαναν λάθος στην εκφώνηση των γραμμάτων μιας λέξης, κατεβαίνουν από τη σκηνή και κάθονται σε χώρο που θα τους υποδείξουν οι διοργανωτές.
 6. Εάν μόνο ένας/μια διαγωνιζόμενος/η εκφέρει ορθά τα γράμματα της λέξης σε έναν γύρο, τότε αναδεικνύεται νικητής/τρια του διαγωνισμού.
 7. Σε όλους/ες τους/τις διαγωνιζόμενους/ες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 8. Βραβείο θα δοθεί στον/στη νικητή/τρια του διαγωνισμού.