• Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη δήλωση με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες.

  • Όλα τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από το G C School μόνο για σκοπούς διοργάνωσης του διαγωνισμού.
ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση του κάθε μαθητή/της κάθε μαθήτριας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η έκταση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 λέξεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ / ΑΤΟΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΩΝ (μέχρι 4 άτομα συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων)