Βήμα 1 από 6

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΞΗΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται με σκοπό την εισδοχή του μαθητή στη Β’ – Στ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού για το οποίο θα υποβάλετε την αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ή jpg). Σημειώνεται ότι, όλα τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, όπως αναγράφονται στο πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή.

Το δικαίωμα εγγραφής είναι €80 (επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την εγγραφή).
B’ τάξη

Ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εισδοχής νέων μαθητών στο Δημοτικό «The G C School of Careers», πέραν από τη γραπτή εξέταση στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, θα διεξαχθεί και προφορική ανιχνευτική αξιολόγηση. Η ανιχνευτική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από εγγεγραμμένη Σχολική - Εκπαιδευτική Ψυχολόγο και Σχολική Σύμβουλο του σχολείου, την κα Ελεάνα Χατζημηνά (#478).

Έπειτα από τη σύντομη αξιολόγηση, θα δοθεί περιγραφή αποτελεσμάτων στο σχολείο, που θα γράφει συνοπτικά σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται το παιδί στους τομείς που θα αξιολογηθεί. Σκοπός της ενημέρωσης του σχολείου είναι η περιγραφή της εικόνας του μαθητή για τη λήψη αποφάσεων από μέρους του σχολείου.

Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 10 Μαΐου, σε ώρα που θα σας ανακοινωθεί τηλεφωνικώς.
Γ’ τάξη

Ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εισδοχής νέων μαθητών στο Δημοτικό «The G C School of Careers», πέραν από τη γραπτή εξέταση στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, θα διεξαχθεί και προφορική ανιχνευτική αξιολόγηση. Η ανιχνευτική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από εγγεγραμμένη Σχολική - Εκπαιδευτική Ψυχολόγο και Σχολική Σύμβουλο του σχολείου, την κα Ελεάνα Χατζημηνά (#478).

Έπειτα από τη σύντομη αξιολόγηση, θα δοθεί περιγραφή αποτελεσμάτων στο σχολείο, που θα γράφει συνοπτικά σε ποιον βαθμό ανταποκρίνεται το παιδί στους τομείς που θα αξιολογηθεί. Σκοπός της ενημέρωσης του σχολείου είναι η περιγραφή της εικόνας του μαθητή για τη λήψη αποφάσεων από μέρους του σχολείου.

Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 10 Μαΐου, σε ώρα που θα σας ανακοινωθεί τηλεφωνικώς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατέχετε οποιαδήποτε αξιολόγηση για το παιδί σας, θα πρέπει να την κοινοποιήσετε στο σχολείο. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 22464420.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To σχολείο τηρώντας τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνει πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του παρόντος εγγράφου δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του πελάτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Νοείται πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται θα τύχουν επεξεργασίας από το σχολείο μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί δηλαδή την εξέταση της αίτησης για φοίτηση και την επικοινωνία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων και του σχολείου.

Διατηρείτε ως γονέας/κηδεμόνας τα δικαιώματα που παρέχει η Νομοθεσία και αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κ.ά. του ανηλίκου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://www.gcsc.ac.cy/privacy-notice/. ή να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του σχολείου στο email: [email protected].

Σε περίπτωση που δε γίνει εγγραφή στο σχολείο, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστραφούν.

Η παρούσα δήλωση υπογράφεται από τους έχοντες τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί σε ένα πρόσωπο, παρακαλώ όπως προσκομίσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο, σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας κατάστασης.

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ

Το δικαίωμα εγγραφής είναι €80 (επιστροφή χρημάτων δε γίνεται μετά την εγγραφή).

Για να ολοκληρώσετε την αίτηση σας πατήστε ΠΛΗΡΩΜΗ. Θα μεταφερθείτε στη JCC gateway για να προβείτε στην πληρωμή του οφειλόμενου ποσού εγγραφής.

Με την ολοκλήρωσή της πληρωμής, θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις.