1:1 Διδασκαλία με τη χρήση iPad

Με γνώμονα τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής της εκπαίδευσης να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες ζωής, για τη δημιουργία υπεύθυνων και ικανών πολιτών, το σχολείο αποφάσισε όπως εφαρμόσει την ψηφιακή 1:1 διδασκαλία με τη χρήση του iPad, τη σχολική χρονιά 2017-2018. Μαθήματα όπως την Ιστορία, την Επιστήμη, τη Γεωγραφία, τη Μουσική και τα Αγγλικά μεταφέρονται στο iPad και το μάθημα γίνεται πιο διαδραστικό και ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή, με εμπλουτισμό του παραδοσιακού βιβλίου με οπτικοακουστικό υλικό. Στόχος της ψηφιακής 1:1 διδασκαλίας με τη χρήση του iPad,  είναι η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η έρευνα, η εφευρετικότητα, καθώς και η συνεργασία, η ομαδικότητα μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει το iPad ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

 

Ρομποτική

Στα πλαίσια του μαθήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διδάσκεται  σε όλες τις τάξεις το μάθημα της ρομποτικής, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Οι μαθητές πέραν από την εκμάθηση των βασικών γνώσεων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά με τη ρομποτική. Η διδασκαλία αυτή έχει θετική επίδραση στους μαθητές, τόσο στο γνωστικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα λόγω του ότι η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά στην ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών όπως η επίλυση προβλήματος (problem solving), η εξερεύνηση, η ομαδικότητα και η λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας τη ρομποτική ως εκπαιδευτικό εργαλείο, οι μαθητές ενεργούν άμεσα στη μάθησή τους και τα αντικείμενα (τελικό προϊόν) που δημιουργούνται από αυτούς γίνονται «αντικείμενα σκέψης».

 

Σκάκι

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, εντάσσεται το μάθημα του σκακιού από έμπειρο εκπαιδευτή σε όλες τις τάξεις. Με τη βοήθεια του σκακιστικού παιχνιδιού οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν στην επίλυση μαθηματικών και όχι μόνο, προβλημάτων, στη γλώσσα, σε κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, στη μνήμη, στην αυτοσυγκέντρωση, στην κοινωνικοποίηση και στη συμπεριφορά. Βασικός στόχος μας, είναι η ώθηση των μαθητών στην αγάπη του σκακιού, ώστε να μπορέσουν να απομυζήσουν τα μέγιστα οφέλη από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο όπως οι αυξημένες δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης, οι δεξιότητες αντίληψης μαθημάτων που χρειάζονται κατανόηση χώρου και αριθμητικών προβλημάτων, οι δεξιότητες διεξοδικής ανάλυσης, εκτίμησης καταστάσεων σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, καθώς και την ανάγκη για επανασχεδιασμό όταν αυτό απαιτείται.