Το Σχολείο έχει ως πρώτιστο στόχο την ποιοτική εκπαίδευση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τη διαμόρφωση ισχυρής, πολύπλευρης προσωπικότητας και την καλλιέργεια κριτικής και ανεξάρτητης σκέψης.

Το G C School of Careers – Ελληνικό Δημοτικό είναι ένα σύγχρονο εξατάξιο ελληνικό δημοτικό σχολείο, η ύλη του οποίου είναι του ιδίου τύπου με την ύλη που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με ενισχυμένα όμως τα μαθήματα των Ελληνικών, των Μαθηματικών, των Αγγλικών και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Το Σχολείο μας ενθαρρύνει και βοηθά κάθε παιδί να αναπτύξει το αίσθημα ευθύνης και αναμένει την επίδειξη καλής συμπεριφοράς εκ μέρους όλων των μαθητών, αφού πιστεύουμε στην αυτοπειθαρχία παρά στην επιβολή πειθαρχίας. Η δομή της διδακτέας ύλης σε όλες τις τάξεις έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές μας να αποκτούν όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εφόδια και να μη χρειάζονται επιπλέον μαθήματα (ιδιαίτερα). Επίσης, στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις τα παιδιά παρακάθονται τις πρώτες τους εξωτερικές εξετάσεις, η επαφή με τις οποίες θα τα βοηθήσει στη μεταγενέστερη πορεία τους.