Τάξεις & Μαθήματα

Τάξεις

Για την ηλικία φοίτησης του παιδιού σε κάθε τάξη, το σχολείο μας ακολουθεί τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Μαθήματα Διδασκαλίας

Γλώσσες
Η γλώσσα διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις είναι η ελληνική. Έμφαση δίνει το Σχολείο μας και στη διδασκαλία των αγγλικών παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές μας να μη χρειάζεται να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα μαθήματα το απόγευμα.

Μαθήματα
Τα μαθήματα σχεδιάζονται με τρόπο που να βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν αναλυτικές, αριθμητικές, γραπτές και προφορικές δεξιότητες. Στόχος μας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη η οποία θα τους είναι χρήσιμη σε όλη τους τη ζωή. Παρέχεται ευρεία μόρφωση, με τη διδασκαλία μεγάλης ποικιλίας μαθημάτων με τρόπο που να ενθαρρύνεται η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. Τα κύρια μαθήματα είναι: Ελληνικά, Αγγλικά και Μαθηματικά. Τα δευτερεύοντα μαθήματα είναι: Επιστήμη, Γεωγραφία, Ιστορία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Τέχνη, Θρησκευτικά, Μουσική και Γυμναστική.

Κατ’ οίκον εργασία
Σκοπός της κατ’ οίκον εργασίας είναι η εξάσκηση και εμπέδωση των όσων έχουν διδαχτεί οι μαθητές στην τάξη. Καταλυτικό παράγοντα στο χρόνο μελέτης διαδραματίζει η προσοχή των παιδιών, τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στο σπίτι, καθώς επίσης και ο τρόπος μελέτης της κατ’ οίκον εργασίας.

Ρομποτική
Στα πλαίσια του μαθήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διδάσκεται  σε όλες τις τάξεις το μάθημα της ρομποτικής, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Οι μαθητές πέραν από την εκμάθηση των βασικών γνώσεων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν ενεργά με τη ρομποτική. Η διδασκαλία αυτή έχει θετική επίδραση στους μαθητές, τόσο στο γνωστικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα λόγω του ότι η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία βοηθά στην ανάπτυξη ανώτερων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών όπως η επίλυση προβλήματος (problem solving), η εξερεύνηση, η ομαδικότητα και η λήψη αποφάσεων. Χρησιμοποιώντας τη ρομποτική ως εκπαιδευτικό εργαλείο, οι μαθητές ενεργούν άμεσα στη μάθησή τους και τα αντικείμενα (τελικό προϊόν) που δημιουργούνται από αυτούς γίνονται «αντικείμενα σκέψης».

Σκάκι
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, εντάσσεται το μάθημα του σκακιού από έμπειρο εκπαιδευτή σε όλες τις τάξεις. Με τη βοήθεια του σκακιστικού παιχνιδιού οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν στην επίλυση μαθηματικών και όχι μόνο, προβλημάτων, στη γλώσσα, σε κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, στη μνήμη, στην αυτοσυγκέντρωση, στην κοινωνικοποίηση και στη συμπεριφορά. Βασικός στόχος μας, είναι η ώθηση των μαθητών στην αγάπη του σκακιού, ώστε να μπορέσουν να απομυζήσουν τα μέγιστα οφέλη από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο όπως οι αυξημένες δεξιότητες ανάγνωσης και κατανόησης, οι δεξιότητες αντίληψης μαθημάτων που χρειάζονται κατανόηση χώρου και αριθμητικών προβλημάτων, οι δεξιότητες διεξοδικής ανάλυσης, εκτίμησης καταστάσεων σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, καθώς και την ανάγκη για επανασχεδιασμό όταν αυτό απαιτείται.