Βήμα 1 από 6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αίτηση συμπληρώνεται με σκοπό την εγγραφή του παιδιού για φοίτηση στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο. Σημειώνεται ότι, όλα τα στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, όπως αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Γεννήσεως του μαθητή.

Με την εγγραφή θα πρέπει να προπληρωθεί το ποσό της προκαταβολής, όπως αυτή ορίζεται στο έντυπο Δίδακτρα 2023-2024.

Για Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο (ποσό προκαταβολής €1250): €1220* Έναντι των διδάκτρων €30 Ετήσια συνδρομή του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων (€30 για το πρώτο παιδί και €10 για κάθε επιπρόσθετο παιδί της ίδιας οικογένειας).

Για Εγγραφή στην Προδημοτική και Α΄ τάξη του Δημοτικού (ποσό προκαταβολής €1850): €1820* Έναντι των διδάκτρων €30 Ετήσια συνδρομή του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων (€30 για το πρώτο παιδί και €10 για κάθε επιπρόσθετο παιδί της ίδιας οικογένειας).

*Στο ποσό των διδάκτρων περιλαμβάνεται το ποσό του δικαιώματος εγγραφής (€40) και το ποσό της ειδικής χρέωσης (€80).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες.
Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις πιο πάνω πληροφορίες παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πεδία του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις πιο πάνω πληροφορίες παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πεδία του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία ώστε να καταστεί δυνατή η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες.
Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις πιο πάνω πληροφορίες παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πεδία του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις πιο πάνω πληροφορίες παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα πεδία του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To σχολείο τηρώντας τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνει πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του παρόντος εγγράφου δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του πελάτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

Νοείται πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται θα τύχουν επεξεργασίας από το σχολείο μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί δηλαδή την εξέταση της αίτησης για φοίτηση και την επικοινωνία μεταξύ των γονέων/κηδεμόνων και του σχολείου.

Διατηρείτε ως γονέας/κηδεμόνας τα δικαιώματα που παρέχει η Νομοθεσία και αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κ.ά. του ανηλίκου.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://www.gcsc.ac.cy/privacy-notice/. ή να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του σχολείου στο email: [email protected].

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστραφούν μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής του στο σχολείο.


Η παρούσα δήλωση υπογράφεται από τους έχοντες τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί σε ένα πρόσωπο, παρακαλώ όπως προσκομίσετε το απαραίτητο δικαιολογητικό. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το σχολείο, σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας κατάστασης.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Με την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής σας, θα μεταφερθείτε στη JCC gateway για να προβείτε στην πληρωμή του οφειλόμενου ποσού εγγραφής. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τη γραμματεία για να σας δοθούν οδηγίες.

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής. Θα λάβετε επίσης, το έντυπο Δήλωση Αποδοχής Διδάκτρων, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί από τους έχοντες τη γονική μέριμνα και να παραδοθεί στο σχολείο, το αργότερο 20 μέρες από την υποβολή της αίτησής σας. Χωρίς την προσκόμιση του εντύπου, η εγγραφή μαθητή στο Σχολείο, δεν ισχύει.

Επιπλέον, γονείς που θα κάνουν εγγραφή παιδιών στην Α’ τάξη, χρειάζεται να προσκομίσουν «Βεβαίωση φοίτησης» του παιδιού τους από εγκεκριμένη, από το Υπουργείο Παιδείας, προδημοτική τάξη.

Επιστροφή χρημάτων δε γίνεται σε καμιά περίπτωση μετά την εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Σχολείου μας στο τηλέφωνο, 22464420 (Δευτέρα – Παρασκευή, 07:00 – 16:00).