Το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηπετρής παραχωρεί υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές. Το ποσό των υποτροφιών για φοίτηση σε πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού, ή σε τριτοβάθμια σχολή της Κύπρου είναι €1000 για κάθε έτος σπουδών για τέσσερα χρόνια.

Οι υποψήφιοι αιτητές, πρέπει να προέρχονται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα και που αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους και να κατέχουν απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 18 και άνω ή να έχουν περάσει τρία θέματα GCE A-level (ή ισάξια) με γενικό βαθμό Β και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως τα πιο κάτω:

 1. Αίτηση με μικρή φωτογραφία και σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Βεβαίωση ότι έχουν εξασφαλίσει θέση
 3. Αντίγραφο απολυτηρίου ή πιστοποιητικού GCE ή άλλου πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Σημειώσεις:

 1. Οι υποτροφίες θα είναι για φοίτηση σε πανεπιστήμιο της Κύπρου ή του εξωτερικού, ή σε τριτοβάθμια Σχολή της Κύπρου σε αναγνωρισμένο κλάδο σπουδών.
 2. Οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού και των κανονισμών του Ιδρύματος και κατά την απόλυτη κρίση του Συμβουλίου Επιτρόπων.
 3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα πιο πάνω έγγραφα δυνατόν να απορριφθούν χωρίς περαιτέρω εξέταση.
 4. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα βασικά κριτήρια θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Η προσέλευση στη συνέντευξη γίνεται με έξοδα του υποψηφίου.
 5. Οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν προσωπικά τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του G C School of Careers (κ. Δήμητρα Πατσή, τηλ 22464400) ή να τις στείλουν στην πιο κάτω διεύθυνση.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ
Ταχ. Θυρίδα 25276
1308 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

 

Γενικοί Όροι

 1. Οι φοιτητές που θα επωφεληθούν από τις υποτροφίες, οφείλουν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους στο Συμβούλιο Επιτρόπων του Ιδρύματος στο τέλος του εξαμήνου ή όποτε άλλοτε τους ζητηθεί.
 1. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των εξετάσεων των φοιτητών που επωφελούνται από τις υποτροφίες δεν είναι τα αναμενόμενα το Συμβούλιο Επιτρόπων του Ιδρύματος έχει το δικαίωμα να σταματήσει την χορήγηση της υποτροφίας.
 1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής σταματήσει τις σπουδές του κατά την διάρκεια του έτους, οφείλει να επιστρέψει τα λεφτά ολόκληρου του ποσού της υποτροφίας. Η απόφαση του Συμβουλίου Επιτρόπων για την χορήγηση των υποτροφιών είναι τελική.