Πριν να ξεκινήσετε τη διαδικασία της εγγραφής βεβαιωθείτε ότι έχετε σε ηλεκτρονική μορφή (jpg ή pdf) το πιστοποιητικό γεννήσεως ή την ταυτότητα του μαθητή.

Σεπτέμβριος 2021 – Ιούνιος 2022