Η αξιολόγηση των παιδιών είναι μια συνεχής και πολύπλευρη διαδικασία. Οι νηπιαγωγοί δίνουν έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής, αγάπης και συνεργασίας. Αξιολογούν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, καθώς επίσης και την απόκτηση υπευθυνότητας μέσα από συλλογικές εργασίες, έρευνα και κριτική σκέψη. Η ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους θα είναι συστηματική μέσω του Φακέλου Εργασίας (Portfolio), του Τετραδίου Επικοινωνίας και των Προσωπικών Συναντήσεων Γονέων-Νηπιαγωγών.

 

Φάκελος Εργασιών (Portfolio)

Στο τέλος κάθε τριμήνου, τα παιδιά τόσο του Νηπιαγωγείου όσο και της Προδημοτικής παίρνουν όλες τις κατασκευές και εργασίας που επεξεργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

 

Τετράδιο Επικοινωνίας

Το Τετράδιο Επικοινωνίας είναι ένα μέσο καθημερινής επικοινωνίας των νηπιαγωγών με τους γονείς του παιδιού, όπου θα μπορεί τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι γονείς να το χρησιμοποιούν για ενημέρωση. Πέρα από την κατ’ οίκον εργασία των παιδιών, η νηπιαγωγός θα μπορεί να γράψει στο Τετράδιο Επικοινωνίας  παρατηρήσεις και εισηγήσεις με σκοπό να τα δει ο γονιός.

 

Προσωπική Συνάντηση Γονέων-Νηπιαγωγών

Τόσο οι γονείς όσο και οι νηπιαγωγοί μπορούν να προγραμματίσουν συναντήσεις με σκοπό την παροχή πληροφοριών που αφορούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού. Αυτές οι συναντήσεις θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα με στόχο την εποικοδομητική συνεργασία σχολείου και οικογένειας με μοναδικό γνώμονα το όφελος των παιδιών.