Για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, καθώς και την ομαλή φοίτηση και πρόοδο των παιδιών, η Διεύθυνση του Σχολείου θεωρεί απόλυτα αναγκαία τη συνεργασία Σχολείου – Γονέων και την επιδιώκει στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς και ανοιχτής επικοινωνίας και συστηματικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή είναι μια δυναμική σχέση, που ανατροφοδοτείται καθημερινά και επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού σε μεγάλο βαθμό. Η δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης σηματοδοτεί τη συνολική εξέλιξή του. Για τον σκοπό αυτό, το σχολείο οργανώνει διάφορες τακτικές και έκτακτες συναντήσεις ανάλογα με το περιεχόμενο ή τον σκοπό που τις επιβάλλει.